ul. Skośna 36  +48 695 633 683   jchkwstarogard@gmail.com A A A  

Modlitwy do Chrystusa 

Modlity związane z Ojcem Pio


Modlitwa do Chrystusa Króla I

Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem Wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć, jak dobrym chrześcijanom przystoi, a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła.

Boskie Serce Jezusa, ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu, aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską, tak i by królestwo Twego pokoju utwierdziło się na całym świecie.


Modlitwa do Chrystusa Króla II

O Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żył jako dobry chrześcijanin, a już szczególnie zobowiązuję się pomagać do zwycięstwa sprawy Bożej i Kościoła Świętego.

Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uznały Twoje Święte panowanie, by w ten sposób na całym świecie nastało Królestwo Pokoju. O Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu i w wieczności. Amen.


Modlitwa do Chrystusa Króla III

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie, wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen


Modlitwa do Chrystusa Króla IV

Króluj Chryste i zwyciężaj. Przez dobroć i łaskę swoją serca wszystkich podbij słodkiemu władaniu Twej miłości. Na Imię Twoje niechaj się zgina kolano wszelkich istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Przez Ciebie Zbawco, z Tobą i w Tobie stworzenie wszelkie niech chwali Pana po wszystkie wieki. Amen.
P: Najświętsza Maryjo Panno, promienna radością zmartwychwstania Syna swego
W. naucz nas szerzyć Królestwo Jego na ziemi.
P. Proszę Panie
W. aby płomienna i słodka moc Twojej miłości wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego, co jest na ziemi, abym z miłości ku Tobie umarł, jak Ty z miłości umarłeś za mnie. Amen.


Modlitwa do Chrystusa Króla Ukrzyżowanego

O Jezu, Ukrzyżowany Królu nasz,
Przez Krzyż i Mękę Twoją,
przez najdroższą Krew i najświętsze rany Twoje,
przez boleści Serca Twego i Serca Matki Twej ukochanej -
przyjdź Królestwo Twoje,
daj grzesznikom nawrócenie,
sprawiedliwym uświęcenie,
nam od złego wybawienie,
duszom zmarłym odpocznienie,
Jezus, Maryja, Józef.


Modlitwa do Chrystusa Króla

Panie Jezu Chryste, który stojąc przed Piłatem, sam raczyłeś całemu rodzajowi ludzkiemu oznajmić, iż Królem jesteś i na to na świat przyszedłeś, aby Swe królewskie panowanie nad wszystkimi duszami rozciągnąć, przyjmij łaskawie ode mnie, najniższego z poddanych Twoich, hołd i uniżony pokłon, jaki się Twemu Majestatowi należy.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w umiłowanym Synu Twoim, Królu Wszechświata, wszystko odnowić postanowił, spraw łaskawie, aby wszystkie narody świata, pod Jego najsłodsze berło się poddały. Udziel, Chryste Panie, któryś Krew Swą najświętszą za nas poddanych Twoich przelać raczył, daru zgody, jedności i pokoju wśród narodów świata. A również daru zgody, jedności i pokoju w moim narodzie polskim. I niech to będzie Twój Boski, na miłości oparty pokój, według Twoich słów: »Pokój mój Wam daję, pokój mój Wam zostawiam«.
Prosimy Cię Chryste, miłościwy Panie nasz i Królu, abyśmy w chlubnej, pod Twoim sztandarem walce, nigdy nie ustawali, a po tym ziemskim życiu, w niebieskiej krainie, z Tobą na wieki królowali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

( Perły modlitw: zbiór najprzedniejszych modlitw na cały rok i w szczególnych potrzebach. 1931r.)


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy (1927 r.)

O Jezu, Władco serc naszych i Królu Wieków Nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię!
Amen.


Modlitwa rycerza Jezusa Chrystusa Króla

Panie i Królu mój, ku Tobie wyciągam ręce moje i proszę, byś pobłogosławił prawicą Twojego majestatu sługę swego, który pragnie służyć Tobie jako obrońca wiary Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym mężnie stawał przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei, miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a także pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną cierpliwość. Usprawnij mnie wewnętrznie do dobrego po to, bym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś, porzucając starego człowieka, którym byłem i ofiarowując się na służbę Tobie, niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny przeszłości. Przyjmij mnie Panie mój i Królu jako nowego człowieka i zlej łaskę Twojego błogosławieństwa na mnie, spraw, abym ufając w moc Twojej prawicy był uzbrojony przez niebieskie zastępy przeciw wszystkim przeciwnościom. Amen.


Koronka do Chrystusa Króla I

Na początku:
O Królu narodów przez nie upragniony, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Amen.

Na dużych paciorkach: (1 raz przed każdą częścią)
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże.

Na małych paciorkach: (10 razy po 5 części)
O, Mocy Niebiańska, niewzruszone Oparcie mojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Królu! O, Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, ażebym ze względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. Amen.

Na zakończenie:
Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Panowanie Boga przez wszystkie stworzenie i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.


Koronka do Chrystusa Króla II - bardzo podobna do „Koronki do Bożego Miłosierdzia”

(odmawiana na Różańcu)

Na początku:
Ojcze nasz...,

Zdrowaś Mario...,

Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla na uświęcenie nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Jezu Chryste Królu, napełnij swoim życiem każdego z nas.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako Króla Miłosierdzia dla nas, uświęcaj nasze życie". Amen.


Litania do Chrystusa Króla I

Kyrie eleson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nam.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste Królu rozumu,
Chryste Królu woli,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię św.,

Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z martwych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez twoją miłość do Maryi i Józefa,

Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami!
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste, Królu który kierujesz wojnami,
Chryste Królu, Książę Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom,
które były Ci wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!
Chryste Królu, który „składasz mocarze ze stolicy, a podwyższasz niskich”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

  1. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
    R. A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się :

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.


Litania do Chrystusa Króla II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Niebieski, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Zbawicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, Królu Miłości
Jezu Chryste, Królu Pokoju
Jezu Chryste, Królu Życia
Jezu Chryste, Królu Zmartwychwstały
Jezu Chryste, Królu Wszechświata
Jezu Chryste, Królu Wiekuisty
Jezu Chryste, Królu Cierpiących
Jezu Chryste, Królu serca mojego
Jezu Chryste, Królu serc Świętych, a szczególnie Najświętszej Maryi Panny
Jezu Chryste, Królu dusz
Jezu Chryste, Królu Aniołów i Archaniołów
Jezu Chryste, Królu Błogosławionych
Jezu Chryste, Królu Chwały
Jezu Chryste, Królu Dobroci
Jezu Chryste, Królu Litościwy
Jezu Chryste, Królu Łaskawy
Jezu Chryste, Królu Światłości
Jezu Chryste, Królu po Trzykroć Święty
Jezu Chryste, Królu Mądrości
Jezu Chryste, Królu Pokory
Jezu Chryste, Królu Świętej Bojaźni i Miłości Pańskiej
Jezu Chryste, Królu Słodyczy Niebieskiej
Jezu Chryste, Królu Kościoła Świętego
Jezu Chryste, Królu Prawdy
Jezu Chryste, Królu Sług i Służebnic Pańskich
Jezu Chryste, Królu Apostołów
Jezu Chryste, Królu Sprawiedliwy
Jezu Chryste, Królu Czystości
Jezu Chryste, Królu Dziewic
Jezu Chryste, Królu Wyznawców
Jezu Chryste, Królu Proroków
Jezu Chryste, Królu nawróconych i pokutujących
Jezu Chryste, Królu Męczenników
Jezu Chryste, Królu Umęczony
Jezu Chryste, Królu wyszydzony
Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany
Jezu Chryste, Królu Cierpliwości
Jezu Chryste, Królu wzgardzony
Jezu Chryste, Królu wyśmiany
Jezu Chryste, Królu pohańbiony
Jezu Chryste, Królu cierniem ukoronowany
Jezu Chryste, Królu ubiczowany
Jezu Chryste, Królu Godności
Jezu Chryste, Królu ubogich
Jezu Chryste, Królu Zwycięski
Jezu Chryste, Królu Łagodny
Jezu Chryste, Królu Cnót wszelkich
Jezu Chryste, Królu Posłuszeństwa Woli Bożej
Jezu Chryste, Królu przez ludzi Niewinnie sądzony
Jezu Chryste, Królu na śmierć skazany
Jezu Chryste, Królu bezlitośnie na Krzyżu rozciągnięty
Jezu Chryste, Królu okrutnie grubymi gwoździami do Krzyża przybity
Jezu Chryste, Królu Majestatu
Jezu Chryste, Królu Nadziei
Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi
Jezu Chryste, Królu Ognia Miłości
Jezu Chryste, Królu Sakramentów Świętych
Jezu Chryste, Królu Wierności
Jezu Chryste, Królu Przyjaźni
Jezu Chryste, Królu Nowego i Wiecznego Przymierza
Jezu Chryste, Królu Troskliwy
Jezu Chryste, Królu Gorliwości o Chwałę Ojca Niebieskiego
Jezu Chryste, Królu wiernych dusz kapłańskich i zakonnych
Jezu Chryste, Królu dusz Bogu poświęconych
Jezu Chryste, Królu Przebaczenia
Jezu Chryste, Królu Zbawicielu
Jezu Chryste, Królu Odkupicielu
Jezu Chryste, Królu Mesjaszu
Jezu Chryste, Królu i Sługo Pański
Jezu Chryste, Królu dzieci
Jezu Chryste, Królu Miłości mój Najukochańszy, Ciebie wybieram –  bo Ty mnie wybrałeś –  jako Jedynego Króla mojego, strzeż mnie w wierności Twojej i tylko Ty Jeden panuj nade mną teraz i na zawsze. Amen.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem.

Niech Serce Twoje, Najsłodszy Jezu, w nas na zawsze króluje i pozostanie naszym Wszystkim.

Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie Błogosławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej Miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
„Chwalcie i Błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą” („Pieśń słoneczna” św. Franciszek z Asyżu). Amen.


Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia

(z: „Módlmy się...do Chrystusa Miłosiernego", wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2012, str.21-24).

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia ,przez które tajemnicę Trójcy Świętej nam objawiłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat cały obejmujesz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Mękę i Śmierć za nas poniosłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas łaskami swymi uprzedzasz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu tajemnic Bożych okazałeś, ufamy Tobie!

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim nam okazujesz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństwie rozdajesz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych objawiasz, ufamy Tobie!

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia,  które z Ran Twoich wypływa, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wypływa, ufamy Tobie!

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w czyśćcu cierpiących, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością niebian, ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną wszystkich Świętych, ufamy Tobie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

  1. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, Alleluja!
    W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę, Alleluja!

Módlmy się:

Najmiłosierniejszy Odkupicielu - Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, wejrzyj, prosimy, na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.


Litania do Jezusa Miłosiernego Króla Polski

(Od 31 października 2020 roku, Pan Jezus jest w pełni Intronizowanym Królem Polski, przez władze kościelne i świeckie)

Jezu, Synu Ojca, który tak cudnie naszą Ziemię ukształtował i w liczne bogactwa obdarzyć raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przez chrzest Mieszka naszą Ojczyznę za swoje królestwo obrał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś świętego Wojciecha jako głosiciela Dobrej Nowiny do nas posłał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś nasze miasta w czasie obrony przed niemieckim najeźdźcą za Bolesława Chrobrego męstwem wspierał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś na naszym tronie królów wiernych Stolicy Apostolskiej osadzał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś po wielekroć bronił nas w czasie wojen i zwyciężać pozwalał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś Polsce powstać z rozbicia dzielnicowego pozwolił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś nas przed tatarską niewolą obronił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś mądrą i wierną Jadwigę do chrztu Litwy namówił i do unii z Polską doprowadził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś do zwycięstwa pod Grunwaldem dopuścić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przez swą ofiarę wzorem służby dla bliźniego i Ojczyzny dla naszych przodków stał się, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie szwedzkiego potopu męstwo i wiarę w sercach Polaków obudził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś wlewał męstwo w serca naszych ojców broniących Ojczyznę przed poganami, ufamy Tobie.
Jezu, któryś do wiktorii wiedeńskiej króla Jana doprowadzić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie zaborów swojego narodu nie opuścił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś tak hojnie w niezliczone rzesze świętych nasz naród obdarzył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś rozlicznymi talentami naszych twórców i naukowców obdarzyć raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś tylu dzielnych bohaterów w narodzie naszym wzbudził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie powstań ofiarę cierpiących przyjąć raczył i w sercach nadzieję wzniecił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś do odzyskania przez Polskę niepodległości doprowadzić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przed nawałą bolszewicką obronić się nam pozwolił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w młodych sercach Orląt Lwowskich odwagę i męstwo zapalił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w noc okupacji i bestialstwa II wojny przy Twym narodzie czuwał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w sercach Powstańców Warszawskich miłość do Ojczyzny umacniał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś swój naród przez pustynię komunizmu przeprowadził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś swój naród Prymasem Tysiąclecia i świętą Faustyną obdarzył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w koszmarze stanu wojennego nad narodem swym czuwał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś jak drogowskazy na drodze swego narodu świętych kapłanów postawił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś na swego następcę rodaka naszego obrał, by wiernie Tobie i Ojczyźnie służył, ufamy Tobie.

Aby narodem naszym mądrzy i wierni Tobie przywódcy rządzili, prosimy Cię, Panie.
Aby w naszych szkołach odpowiedzialni i miłujący Ojczyznę nauczyciele uczyli, prosimy Cię, Panie.
Aby nasi naukowcy poprzez swe odkrycia chwałę Boga Stworzyciela głosili, prosimy Cię, Panie.
Aby twórcy poprzez swoje dzieła wielkość Stwórcy głosili, prosimy Cię, Panie.
Aby w naszych rodzinach prawdziwa miłość zagościła, prosimy Cię, Panie.
Aby rodzice poprzez dobry przykład dzieci swe Twoimi drogami prowadzili, prosimy Cię, Panie.
Aby w sercach matek miłość do poczętych dzieci zagościła, prosimy Cię, Panie
Abyś naród swój od zgubnych nałogów wyzwolić raczył, prosimy Cię, Panie.
Aby Twe świątynie na nowo wiernym ludem się wypełniły, prosimy Cię, Panie.
Aby prawo w naszym narodzie Boże prawa odzwierciedlało i sprawiedliwie Ojczyźnie służyło, prosimy Cię, Panie.
Aby Ojczyzna nasza godnie Tobie za wszystkie dobrodziejstwa służyć mogła i na nowo z upadku grzechu powstała, prosimy Cię, Panie.

Za grzechy lenistwa i zaniedbania przepraszamy Cię, Panie.
Za grzechy rozwiązłości przepraszamy Cię , Panie.
Za grzech pijaństwa i inne uzależnienia przepraszamy Cię, Panie.
Za grzech dzieciobójstwa przepraszamy Cię, Panie.
Za grzech przywłaszczenia i nieposzanowania cudzej własności przepraszamy Cię, Panie.
Za egoizm i brak miłości do Ojczyzny przepraszamy Cię, Panie.
Za rozbite małżeństwa i grzech nieczystości przepraszamy Cię, Panie.
Za zły przykład dawany młodzieży przepraszamy Cię, Panie.
Za oziębłość religijną, bluźnierstwa i kpiny z świętości przepraszamy Cię, Panie.
Za obraźliwe ataki na Kościół i Ojca świętego przepraszamy Cię, Panie.
Za złe szkoły, prasę i telewizję przepraszamy Cię, Panie.

Od grzechu wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od wojen i zaraźliwych chorób wybaw nas, Panie.
Od sekt i utraty wiary wybaw nas, Panie.
Od ideologii bezbożnych wybaw nas, Panie.
Od bluźnierczych twórców wybaw nas, Panie.
Od jadu kłamstwa wybaw nas, Panie.
Od przywódców i urzędników prowadzących nasz kraj do upadku wybaw nas, Panie.

Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wybaw nas, Panie!
Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!

Módlmy się:
Jezu, któryś szczególną miłością ukochał swą ziemską ojczyznę, spraw, by i w naszych sercach zapłonął ogień miłości do naszej Ojczyzny – Polski, którą przed wiekami raczyłeś przyjąć w poczet krajów chrześcijańskich. Króluj w niej na wieki, osłaniaj przed niebezpieczeństwami jako Twoją zdobycz i spraw, by oczyszczona z Tego, co jest niegodne Ciebie, jako Jej Króla, godnie mogła służyć Tobie na wieki wieków. Amen.


Modlitwy związane z Ojcem Pio

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO OJCA PIO

Święty Ojcze Pio,
naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.
Amen


MODLITWA JANA PAWŁA II DO ŚW. OJCA PIO

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:
Prosimy, naucz także nas pokory serca,
abyśmy zostali zaliczeni
do grona prostaczków z Ewangelii,
którym Ojciec obiecał objawić
tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie
i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,
zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili
od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących
oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby,
a jeśli upadniemy, spraw,
abyśmy doświadczyli radości
płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie
do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce
do szczęśliwej Ojczyzny,
do której również my mamy nadzieję dojść,
aby na wieki kontemplować chwałę Ojca,
Syna i Ducha Świętego.

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:
Prosimy, naucz także nas pokory serca,
abyśmy zostali zaliczeni
do grona prostaczków z Ewangelii,
którym Ojciec obiecał objawić
tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie
i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,
zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili
od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących
oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby,
a jeśli upadniemy, spraw,
abyśmy doświadczyli radości
płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam Twoje serdeczne przywiązanie
do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce
do szczęśliwej Ojczyzny,
do której również my mamy nadzieję dojść,
aby na wieki kontemplować chwałę Ojca,
Syna i Ducha Świętego
Amen.


NOWENNA DO OJCA PIO

Dzień 1.

Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ………, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę.

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 2.

Błogosławiony Ojcze Pio, Ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga;

ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ………., którą Ci przedkładam.

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 3.

Błogosławiony Ojcze Pio, Ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach……… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 4.

Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój

ból i uproś łaskę ……

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 5.

Błogosławiony Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ………., abym ufał w miłość Bożą.

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 6.

Błogosławiony Ojcze Pio, Ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba; bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ……….

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 7.

Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości; módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ……….

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 8.

Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, Ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała Twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ………, o który Cię z ufnością proszę.

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Dzień 9.

Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była Ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez Twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie……….

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…


Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

Święty O. Pio

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...

Dla większej chwały Twojej racz Go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

"Chwała Ojcu..." - 3 razy.


Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Święty O. Pio

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, Źródła Wody Żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że „żniwo jest wielkie, a robotników mało”, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Święty O. Pio

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam Wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O, łaskawa,

O, litościwa

O, słodka Panno Maryjo.

Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Dziękczynienie po Komunii Świętej

Święty O. Pio

Pozostań ze mną, Panie,
Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał.
Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie.
Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy,
abym tak często nie upadał.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,
bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,
bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.
Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.
Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć
Twój głos i iść za Tobą.
Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę
Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.
Pozostań ze mną, Panie, jeżeli chcesz,
abym Ci dochował wierności.
Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,
pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy
i gniazdem miłości.
Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada
i dzień się kończy, to znaczy, że życie mija,
a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę
odzyskać sił,y by w drodze nie ustać,
stąd też potrzebuję Ciebie.
Ciemność zapada i śmierć się zbliża.
Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży,
cierpień, toteż tak bardzo pośród nocy i
wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy
tego życia, wśród jego zagrożeń, potrzebuję Ciebie.
Spraw, abym poznał Ciebie – tak jak Twoi uczniowie
- przy łamaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej,
aby była ona światłem rozpraszającym ciemności,
wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci
chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię, albo
chociaż przez łaskę i miłość.
Pozostań ze mną, Jezu.
Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie

Nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności.
O tak!!! bardzo Cię o to proszę!!!
Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam,
Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli,
Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję
i nie pragnę innej nagrody niż większego
pokochania Ciebie.
Miłością mocną, praktyczną, z całego serca
- na ziemi, aby potem zawsze i doskonale
miłować Ciebie przez całą wieczność.

Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM